วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Blog เพื่อนการศึกษา

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

thaip2-pasapatee-lesson9-test

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รักพ่อ รักแม่ (แบบทดสอบ)

thaip2-pasapatee-lesson9-1

Download - เนื้อหา (PDF File)

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รักพ่อ รักแม่ (หลักภาษาและการใช้ภาษา)


     การอ่านสะกดคำ และแจกลูกคำที่ใช้สระ –อ
     สระออ (-อ) เป็นสระเดี่ยว เสียงยาว แต่ถ้ามี ร เป็นตัวสะกด รูป อ จะหายไป เช่น กินนร สุนทร นคร สังวร ฯลฯ หากเป็นตัวสะกดอื่น ๆ อ จะยังคงรูปอยู่เช่นเดิม
     การอ่านสะกดคำและแจกลูก
     จอง   อ่านว่า จอ – ออ – งอ - จอง
     กอด อ่านว่า กอ – ออ – ดอ - กอด
     กล้อง อ่านว่า กอ – ลอ – ออ – งอ – กลอง – ไม้โท - กล้อง
     หน่อย อ่านว่า หอ – นอ – ออ – ยอ – หนอย – ไม้เอก - หน่อย
     พร   อ่านว่า พอ – ออ – รอ - พอน (ร ออกเสียงเป็น น)
     ษร   อ่านว่า สอ – ออ – รอ - สอน (ร ออกเสียงเป็น น)
    
     การอ่านออกเสียงคำที่มี ฤ ฤๅ ในภาษาไทย
     คำที่มี ฤ ฤๅ ในภาษาไทย เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤษเท่านั้น ฤ ฤๅ ในภาษาไทยใช้เป็นพยัญชนะต้นก็ได้ และเป็นรูปสระ (สระเกิน) ก็ได้ ซึ่งมีหลักดังนี้
·      คำที่มี ฤ ในภาษาไทยออกเสียงได้ 3 อย่าง คือ
1)   อ่านออกเสียงเป็น ริ เมื่อประสมกับพยัญชนะ 6 ตัว ได้แก่ ก ต ท ป ศ ส และมีตัวสะกด เช่น ฤทธิ์ กฤษฎา ทฤษฎี ฯลฯ
2)  ออกเสียงเป็น รึ เมื่อประสมกับพยัญชนะ 5 ตัว ได้แก่ ค น พ ม ห เช่น นฤบาล คฤนถ์ พฤกษ์ พฤหัสบดี นฤคหิต ฯลฯ หรือเป็นพยัญชนะที่อยู่เพียงลำพับ เช่น ฤ จะมี , ฤ จะอดได้ , ฤ จะรัก ฯลฯ
3)  ออกเสียงเป็น เรอ มีเพียงคำเดียว คือคำว่า ฤกษ์ (อ่านว่า เริก)
คำที่มี ฤๅ ออกเสียงว่า รือ เช่น ฤๅษี ฤๅสาย
     คำที่มีความหมายตรงข้าม
     คำที่มีความหมายตรงข้ามกันในภาษาไทย มีทั้งที่เป็นคำนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ นักเรียนจะต้องฝึกสังเกต และใช้ให้เหมาะสม เพราะคำบางคำมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ก็ไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ เช่น มืด มัว สลัว หม่น คำที่มีความหมายตรงกันข้ามที่อานเป็น แจ้ง กระจ่าง สว่าง ไสว ใส นักเรียนจะเลือกใช้คำตรงข้ามคำใดก็ต้องดูจากบริบท หรือข้อความที่แวดล้อมคำนั้นให้ดีจึงจะใช้ได้ถูกต้อง

     ตัวอย่างคำตรงข้าม
           จับ – ปล่อย
           ปิด – เปิด
หอม – เหม็น
รัก – เกลียด
กว้าง – แคบ
ใหม่ – เก่า
เบา – หนัก
ยาว – สั้น
สูง – ต่ำ , เตี้ย
ทุกข์ – สุข
อ้วน – ผอม

มาก – น้อย

Download - เนื้อหา (PDF File)

thaip2-pasapatee-lesson9

Download - เนื้อหา (PDF File)คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รักพ่อ รักแม่ (สรุปเนื้อหา)      วันนี้ภูผากลับจากโรงเรียนก็พบว่าควาญโพพ่อของเขากลับมาแล้ว ภูผาและพ่อกอดกันด้วยความรัก และคิดถึง โดยมีแม่นั่งดูและยิ้มอย่างมีความสุข จากนั้นแม่ก็บอกให้ภูผาไปอาบน้ำแล้วมาช่วยแม่จัดอาหาร เพราะวันนี้ครอบครัวของน้ำใสจะมารับประทานอาหารเย็นด้วย
     พอถึงเวลาเย็น ภูผานั่งข้าง ๆ พ่อของเขา ขณะรับประทานอาหาร ควาญโพก็เล่าว่า ขณะที่ไปทำงานนั้น พลายขอนเดินพลาดตกลงไปในหลุม ต้องใช้ทั้งคน ทั้งรถ และทั้งช้างช่วยกันดึง กว่าจะช่วยพลายขอนได้ คนก็หมดแรงหุงหาข้าวกิน พ่อของน้ำใสจึงเล่าเสริมว่า มีข้าวหลามอยู่กระบอกหนึ่ง กะจะแบ่งกันกินกับพ่อของภูผา พอจะดึงจุกข้าวหลามออก กลายเป็นดึงหนูที่อยู่ในกระบอกข้าวหลามแทน ด้วยความมืดเกือบจะกินหนูแทนข้าวแล้ว ภูผาและน้ำใสฟังเรื่องที่ผู้ใหญ่เล่าแล้วพวกเขาหันไปกอดพ่อด้วยความรู้สึกสงสารที่พ่อต้องทำงานหนักและเหนื่อยจริง ๆ
     พ่อของภูผาบอกกับภูผาว่า ตนทำงานยังไม่หนักกรอก พระเจ้าอยู่หัว หรือในกลวงทรงงานหนักยิ่งกว่า” ภูผาและน้ำใสต่างพากันสงสัยว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างไร ควาญโพกับควาญมิ่งจึงผลัดกันเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวให้ลูก ๆ ฟังว่า พระองค์ทรงยอมลำบากเพื่อให้ประชาชนมีความสุข ด้วยการเสด็จไปตามป่าเขา เพื่อช่วยให้ราษฎรมีอาชีพ มีที่ทำกิน จะได้อยู่ดีกินดี ทรงมีโครงการหลวงให้ชาวเขาเพาะปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น ทรงคิดวีทำฝนเทียมให้ชาวนา ช่วยให้มีน้ำทำการเกษตร และไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใด ก็ทรงมีแพทย์ไปรักษาประชาชนด้วย มีของไปพระราชทานให้ตำรวจ ทหารตามชายแดน นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงศึกษาแผนที่อย่างละเอียด เพื่อแนะนำให้หน่วยราชการสร้างถนน และเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่เก่ง ทรงคิดค้นพลังงานก๊าซจากพืช เพื่อใช้แทนน้ำมัน
     แม่ของภูผาพูดเสริมขึ้นบ้างว่า ทุกครั้งที่เสด็จ ไม่ว่าจะเป็นที่ใด พระราชินีก็จะตามเสด็จด้วย” แล้วแม่ของภูผาและแม่ของน้ำใสก็ผลัดกันเล่าเรื่องการเสด็จของพระราชินีให้ลูก ๆ ได้ฟังบ้างว่า พระองค์ทรงดูแลเรื่องป่า เพราะถ้าไม่มีป่า ก็จะไม่มีน้ำ ผู้คนก็จะเดือดร้อน นอกนั้นยังทรงตั้งศูนย์เรียนรู้สอนงานฝีมือต่าง ๆ และการทอผ้าเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ และยังทรงส่งสัตว์แพทย์ไปรักษาช้างที่เจ็บป่วยด้วย
     พอฟังมาถึงตอนนี้ ภูผาและน้ำใส ก็พากันยิ้มอย่างมีความสุข พวกเขาคิดตรงกันว่า ใบบัว และใบโบกของพวกเขา สบายแล้ว” และพวกเขาก็ยังคิดไปอีกว่า พ่อแม่ของพวกเขาทำงานหนักก็เพื่อคนในครอบครัวเท่านั้น ส่วนในหลวงและพระราชินี ทรงทำเพื่อคนทั้งประเทศ ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Download - เนื้อหา (PDF File)


thaip2-pasapatee-lesson8-test

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 โลกร้อน (แบบทดสอบ)
thaip2-pasapatee-lesson8-1

Download - เนื้อหา (PDF File)

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 โลกร้อน (หลักภาษา และการใช้ภาษา)


การอ่านสะกดคำ และแจกลูกคำที่ประสมกับสระ –ัว
     สระอัว (–ัว) เป็นสระประสมเสียงยาว (เกิดจากการประสมระหว่าง สระอู + สระอา) เช่น ตัว หัว มัว ครัว บัว ฯลฯ แต่ถ้ามีตัวสะกด รูป –ั จะหายไปทันที เช่น ขวด สวด กรวด ปวด รวด ชวด รวม
     การอ่านสะกดคำและแจกลูก ให้อ่านออกเสียง ดังนี้
     หัว   อ่านว่า หอ – อัว - หัว
     ดวง   อ่านว่า ดอ – อัว – งอ - ดวง
     ชวด อ่านว่า ชอ – อัว – ดอ - ชวด
     กรวม อ่านว่า กอ – รว – อัว – มอ - กรวม
     หมวก      อ่านว่า หอ – มอ – อัว – กอ - หมวก
     กล้วย อ่านว่า กอ – ลอ – อัว – ยอ – กล้วย – ไม้โท - กล้วย

     การสังเกตคำที่มีพยัญชนะ และสระที่ไม่ออกเสียง
     คำที่ตัวสะกดเป็นพยัญชนะควบกล้ำ หรือมีสระกำกับอยู่ทั้งบนพยัญชนะ และใต้พยัญชนะนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาอังกฤษ คำบางคำในภาษาไทย อาจใส่ไม้ทัณฑฆาต (–์) กำกับไว้ให้เป็นตัวการันต์ไป เพราะจะได้สะดวกในการอ่านออกเสียง และเพื่อรักษารูปศัพท์เดิมของภาษานั้น ๆ ไว้ด้วย เช่น
     สมบัติ      อ่านว่า สม – บัด
     วุฒิบัตร     อ่านว่า วุด – ทิ – บัด
     มหาสมุทร   อ่านว่า มะ – หา – สะ –หมุด
     ดวงจันทร์    อ่านว่า      ดวง – จัน

     ดวงอาทิตย์ อ่านว่า ดวง – อา – ทิด


Download - เนื้อหา (PDF File)

thaip2-pasapatee-lesson8คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 โลกร้อน (สรุปเนื้อหา)

       กล่าวถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเดือนเดียวมีถึง 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูร้อน เพราะเมื่อตอนต้นเดือน ภูผา น้ำใส แลเพื่อน ๆ ยังใส่เสื้อหนาวกันอยู่ พอสัปดาห์ต่อมาฝนก็ตกหนักจนน้ำท่วม จากนั้นอากาศก็ร้อนจนทุกคนอยากนั่งแช่น้ำแข็ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจจริง ๆ
       ครูกิตติเป็นผู้ให้คำตอบในเรื่องนี้แก่เด็ก ๆ ได้โดยพาเด็ก ๆ ไปอาคารห้องสมุด แต่ขณะที่ทุกคนเดินผ่านสนาม เด็ก ๆ ก็เอามืออุดจมูก เพราะเหม็นกลิ่นควันไฟที่ไหม้กองขยะที่มีทั้งยาง พลาสติก และโฟมที่หลังโรงเรียน ครูหลายคนออกมาช่วยกันสาดน้ำดับไฟ
     ก่อนเข้าห้องสมุด ครูกิตติไม่ลืมที่จะเตือนให้เด็ก ๆ ทำตามระเบียบของการใช้ห้องสมุดที่มุมหนึ่งของห้องสมุดกำลังมีการฉายภาพยนต์สารคดีจากโทรทัศน์ เด็ก ๆ จึงพากันจ้องดูอย่างสนใจ
     สารคดีเรื่องนั้น แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของหมีขั้วโลกที่พวกมันอาศัยอยู่บนภูเขาน้ำแข็งสีขาวที่ลอยอยู่ในทะเล แล้วจู่ ๆ ภูเขาน้ำแข็งซึกหนึ่งก็พลังทลายลงมาและลอยห่างออกไป แล้วมีหมีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็งก้อนนั้นด้วย หมีตัวอื่นที่อยู่บนภูเขาได้แต่ยืนมองดูเพื่อนที่ติดอยู่บนก้อนน้ำแข็งที่ลอยไปนั้นจนสุดสายตา ใครจะช่วยหมีตัวนั้นได้หากน้ำแข็งก้อนนั้นละลาย
     ครูกิตติปิดโทรทัศน์ แล้วอธิบายให้เด็ก ๆ ฟังว่า ที่เห็นในสารคดีนั้น เป็นเรื่องจริงที่ว่า ขั้วโลกมีอากาศเย็นจัดจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง และมีภูเขาน้ำแข็งมากมาย” น้ำใสสงสัยว่า ทำไมโลกจึงร้อน” ครูกิตติจึงบอกว่า เป็นฝีมือมนุษย์ทั้งนั้น” แล้วอธิบายต่อว่า กองขยะที่ไฟไหม้ที่หลังโรงเรียนไง นักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งกลิ่นเหม็น และก๊าซพิษ ก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมท่อไอเสีย และเครื่องปรับอากาศ สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้โลกร้อน และหากเราไม่ช่วยกันดูแล โลกก็จะร้อนมากขึ้น อากาศก็จะแปรปรวนอย่างที่นักเรียนเห็น แล้วเราก็จะได้รับอันตราย จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น” เด็ก ๆ ต่างพากันสงสัยว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้โลกร้อนไปมากกว่านี้ ครูกิตติบอกว่า ทุกคนต้องช่วยกันลดก๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อนด้วยการช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ไม่เผาขยะ ช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ลดการใช้โฟม และพลาสติก” แล้วเด็ก ๆ ก็ช่วยกันเสนอวิธีที่จะช่วยไม่ให้โลกร้อน เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้น้ำให้คุ้มค่า การใช้หลอดไฟแบบประหยัด การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด เป็นต้น

     ครูกิตติชมเด็ก ๆ ว่า ดีมาก” แล้วบอกกับเด็ก ๆ ว่า ถ้าธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพปกติ โลกก็จะไม่ร้อน ทุกคนก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข”  


thaip2-pasapatee-lesson7-test

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นักคิดสมองใส (แบบทดสอบ)

thaip2-pasapatee-lesson7-1

Download - เนื้อหา (PDF File)


คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นักคิดสมองใส (หลักภาษาและการใช้ภาษา)
การอ่านสะกดคำและแจกลูกคำที่ประสมกับสระ เ-ะ สระ แ-ะ
     สระ เอะ (เ-ะ) เป็นสระเดี่ยว เสียงสั้น หากคำที่ประสมกับสระเอะ แล้วมีตัวสะกด รูป –ะ จะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คู้ (-็)    
     เละ - เล็ก เล็ง เล็ม เล็บ เล็น
     เปะ - เป็ด เป็น เป็ง
     เตะ - เต็ม เต็ง เต็บ

     สระ แอะ (แ-ะ) เป็นสระเดี่ยว เสียงสั้น หากคำที่ประสมกับสระแอะ แล้วมีตัวสะกด รูป –ะ จะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คู้
     แยะ - แย็บ
     และ - แล็กโทส
     แระ  - แร็กเกต
    
     การอ่านสะกดคำและแจะลูก ให้อ่านออกเสียงดังนี้
     เละ   อ่านว่า ลอ – เอะ - เละ
     เล็บ   อ่านว่า ลอ – เอะ – บอ - เล็บ
     แยะ อ่านว่า ยอ – แอะ - แยะ
     แข็ง   อ่านว่า ขอ – แอะ – งอ - แข็งthaip2-pasapatee-lesson7

Download - เนื้อหา (PDF File)

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นักคิดสมองใส (สรุปเนื้อหา)

      ภูผา น้ำใส พี่ส้มป่อย โหม่ง และน้องข้าวเม่า เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก เพราะพวกเขามีบ้านอยู่ใกล้ ๆ กัน ทุกวันหยุด หากพวกเขาช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเสร็จแล้วก็จะไปเล่น หรืออ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันไป
     วันนี้ทุกคนพากันมาที่บ้านของพี่ส้มป่อย พวกเขาตั้งใจว่าหากดูโทรทัศน์รายการ เด็กสมองใส หัวใจนักคิด” จบแล้ว ก็จะพากันไปเล่นโยนห่วงที่หน้าบ้าน แต่ยังไม่ทันลงไปเล่น ฝนก็ตกลงมาซู่ใหญ่ พอฝนหาย แดดก็แผดจ้าทันที ทุกคนจึงตบมือร้อง ฝนตกแดดออก นกกระจอกเข้ารัก” พี่ส้มป่อยร้องต่อว่า “เด็กดีตีถัง เสียงดังโป๊งเป๊ง โป๊งเป๊ง ทำให้เด็ก ๆ พากันหัวเราะ และร้องตามพี่ส้มป่อย
     น้องข้าวเม่าออกไปยืนดูรุ้งกินน้ำแล้วบอกกับพี่ ๆ ว่า ตนอยากเล่นกับรุ้ง พี่ส้มป่อยตอบตกลงทันที แล้วก็เดินไปหยิบขวดฉีดน้ำพรมผ้ามาแล้วชวนน้อง ๆ ลงไปทำรุ้งกินน้ำเล่นกัน เด็ก ๆ พากันสงสัย และเมื่อทุกคนพากันลงมายืนอยู่กลางแจ้ง พี่ส้มป่อยก็บอกให้น้อง ๆ หันหลังให้ดวงอาทิตย์ แล้วเธอก็ยกขวดฉีดน้ำขึ้นสูง ฉีดน้ำออกมาเป็นฝอย พอละอองน้ำกระทบกับแสงแดดก็กลายเป็นรุ้ง 7 สี ทำให้น้องข้าวเม่า และน้ำใสส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดด้วยความตื่นเต้น แล้วทุกคนก็ผลัดกันฉีดน้ำ โหม่งถึงกับออกปากว่า เล่นทั้งวันก็ไม่เบื่อ พี่ส้มป่อยจึงบอกว่า เปลืองน้ำแย่” น้อง ๆ พากันหัวเราะ
     ภูผาสงสัยว่าพี่ส้มป่อยทำได้อย่างไร พี่ส้มป่อยบอกว่า อ่านจากหนังสือและลงมือทำ เพราะรู้ว่ารุ้งกินน้ำนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจะเกิดหลังฝนตก เฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้น” น้ำใสตบมือให้พี่ส้มป่อยด้วยความชื่นชม แล้วพี่ส้มป่อยก็ชวนน้อง ๆ ขึ้นบ้านเพื่อไปทำการทดลองทำน้ำมะนาวเปรี้ยวให้กลายเป็นน้ำมะนาวหวานได้

     พี่ส้มป่อยก็ใช้มีดผ่ามะนาว แล้วเขี่ยเมล็ดออก บีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยแล้วให้ทุกคนชิม เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีรสเปรี้ยว แล้วพี่ส้มป่อยก็เติมน้ำเชื่อม เหยาะเกลือนิดหน่อย ใช้ช้อนคนแล้วก็เติมน้ำแข็ง แบ่งใส่ถ้วยให้น้อง ๆ ดื่ม โหม่งดื่มแล้วถึงกับพูดว่า อื้อ ฮือ ! หวานดีมีรสเปรี้ยวนิด ๆ อร่อยจัง”  แต่ภูผาคิดได้ว่า ที่จริงแล้วพี่ส้มป่อยตั้งใจทำน้ำมะนาวให้น้องกิน จึงพูดออดกมาทุกคนเลยพากันหัวเราะอย่างสนุกสนาน พี่ส้มป่อยจึงบอกกับน้อง ๆ ด้วยความภูมิใจว่า นี่ก็เป็นผลจากทดลองนะ เพราะกว่าจะได้รสชาติที่อร่อยอย่างนี้ ก็ต้องทดลองทำมาแล้วหลายครั้ง


thaip2-pasapatee-lesson6-test

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มีน้ำใจ (แบบทดสอบ)
thaip2-pasapatee-lesson6-1

Download - เนื้อหา (PDF File)

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มีน้ำใจ (หลักภาษาและการใช้ภาษา)


การอ่านสะกดคำและแจกลุกคำที่ประสมกับสระ โ-ะ
     สระโอะ (โ-ะ) เป็นสระเดี่ยว เสียงสั้น หากคำที่ประสมกับสระโอะ แล้วไม่มีตัวสะกด สระโอะ ก็จะคงรุปอยู่อย่างเดิม เช่น โปะ โละ โต๊ะ โพละ ฯลฯ แต่ถ้ามีตัวสะกด รูป โ-ะ จะหายไปทันที เช่น มด จม คน ตบ จบ ฯลฯ
     การอ่านสะกดคำและแจกลูก ให้อ่านออกเสียง ดังนี้
     โป๊ะ   อ่านว่า ปอ – โอ – โปะ – ไม้ตรี - โป๊ะ
     โละ   อ่านว่า ลอ – โอะ - โละ
     ด้ง   อ่านว่า ดอ – โอะ – วอ – ดง – ไม้โท - ด้ง
     มด   อ่านว่า มอ – โอ – ดอ - มด
     จบ   อ่านว่า จอ – โอะ – บอ - จบ
     ล้ม   อ่านว่า ลอ – โอะ – มอ – ลม – ไม้โท - ล้ม

     การอ่านผันวรรณยุกต์คำที่มี ห นำ
     การผันวรรณยุกต์คำที่มี ห นำ ก็ผันเหมือนการผันวรรณยุกต์คำที่อักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นนั่นเอง
ศึกษาได้จากตารางดังนี้
คำ
เสียงวรรณยุกต์เอก
เสียงวรรณยุกต์โท
เสียงวรรณยุกต์จัตวา
อักษรสูง เป็นพยัญชนะต้น
สิ่น
ข่าง
เห่า
สิ้น
ข้าง
เห้า
สิน
ขาง
เหา
มี ห นำ
หลู่
แหว่ง
หม่าย
เหล่า
หลู้
แหว้ง
หม้าย
เหย้า
หลู
แหวง
หมาย
เหยา
     การอ่านสะกดคำและแจกลูก ให้อ่านออกเสียง ดังนี้
     
      หลิน อ่านว่า หอ – ลอ – อิ – นอ - หลิน
     เหย้า  อ่านว่า หอ – ยอ – เอา - เหยา , เหยา – ไม้เอก - เหย่า ,
เหยา – ไม้โท - เหย้า
     แหวง อ่านว่า หอ – วอ – แอ – งอ - แหวง , แหวง – ไม้เอก - แหว่ง ,
แหวง – ไม้โท - แหว้ง
     หม้าย      อ่านว่า หอ – มอ – อา – ยอ à หมาย , หมาย – ไม้เอก -

หม่าย , หมาย – ไม้โท - หม้าย
Download - เนื้อหา (PDF File)
thaip2-pasapatee-lesson6

Download - เนื้อหา (PDF File)

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มีน้ำใจ (สรุปเนื้อหา)
       เมื่อลุงวันพาภูผา และน้ำใสมาค้างที่บ้าน เด็กทั้งสองก็ได้พบกับป้ามาลี ภรรยาของลุงวัน พี่หมอก เป็นลูกชายของลุงวัน และพี่ไหม ซึ่งเป็นลูกสาวของลุงวัน ครอบครัวของลุงวันดูแลต้อนรับภูผากับน้ำใสเป็นอย่างดี เด็กทั้งสองก็ไม่อยู่นิ่งเฉย ช่วยงานทุกอย่างเท่าที่กำลังของพวกเขาจะทำได้ เช่น เก็บที่นอนให้เรียบร้อย ช่วยยกกับข้าว ช่วยล้างจาน ทำให้ทั้งป้ามาลี พี่หมอก และพี่ไหมรักและเอ็นดู อยากให้พวกเขาอยู่ด้วยนาน ๆ เพราะเด็กทั้งสองนอกจากจะขยันแล้วยังน่ารัก พูดเพราะ ไม่ซน และมีน้ำใจด้วย
       ก่อนที่ลุงวันจะส่งภูผากับน้ำใสกลับบ้านก็ได้ขับรถพาเด็กทั้งสองไปส่งที่สวนสัตว์ โดยให้พี่หมอก และพี่ไหมเป็นคนพาน้อง ๆ เที่ยว แล้วนักเวลามารับกลับ เด็กทั้งสองตื่นเต้นมากที่ได้มาเที่ยว พวกเขาเห็นสัตว์มากมาย เช่น ฮิปโปนอนแช่น้ำอ้าปากกว้าง เสือนอนหมอบอยู่ในถ้ำ หมี เดินไปเดินมา จระเข้นอนผึ่งแดดบนลานหิน ยีราฟยืดคอกินยอดไม้ ลิงและชะนี โหนต้นไม้อยู่ในกรง และกรงสุดท้ายที่พวกเขาได้เห็น ก็คือกรงนกขุนทอง
       จากพี่หมอกก็พาน้อง ๆ ไปซื้อไอศกรีม พวกเขามากัน 4 คน แต่พี่หมอกซื้อไอศกรีมมา 5 แท่ง ภูผา และน้ำใสคิดกันอยู่ในใจว่า ใครจะได้กินแท่งที่ 5 ปรากฏว่า พี่หมอกนำไอศกรีมแท่งที่ 5 ไปยื่นให้เด็กชายตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่ยืนแอบอยู่หลังต้นไม้ เขายกมือไหว้และรับไอศกรีมนั่งลงดูดอย่างเอร็ดอร่อย ทำให้เด็กทั้ง 4 มีความสุขที่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง

         ขณะที่ทั้งหมดกำลังเดินทางไปยังจุดนัดพบกับลุงวัน พวกเขาก็เห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังแย่งขนมกันกิน ส่งเสียงดังเอะอะ พูดจากหยาบคาย แล้วก็พากันวิ่งไปโดยทิ้งขยะไว้บนถนน พี่หมอกชี้ให้น้อง ๆ ดู แล้วสอนว่า อย่าทำอย่างนั้นนะ ใครเขาเห็นเข้าจะว่าเอาได้ว่า พ่อแม่ไม่สั่งสอน พี่ไหมเห็นด้วย แล้วก็ให้น้อง ๆ ดูขยะที่เกลื่อนกลาดนั้น แล้วบ่นว่า ใครจะเก็บ ภูผาและน้ำใสยกมืออาสาเก็บเอง แต่พี่หมอกบอกว่า พวกเราจะช่วยกันเก็บ พี่ไหมบอกกับน้อง ๆ ว่า ที่สาธารณะอย่างนี้เป็นของเราทุกคน ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด หากบ้านเมืองสะอาด คนในชาติก็มีความสุข เราทุกคน ควรมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


Download - เนื้อหา (PDF File)

thaip2-pasapatee-lesson5-test

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตใหม่ (แบบทดสอบ)
thaip2-pasapatee-lesson5-1

Download - เนื้อหา (PDF File)

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ , หลักภาษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตใหม่ (หลักภาษาและการใช้ภาษา)
การอ่านสะกดคำและแจกลูกคำที่ประสมกับสระ –ะ และมีตัวสะกด
     สระอะ (-ะ) เป็นสระเดี่ยวเสียงสั้น หากคำที่ประสมกับสระอะแล้วมีตัวสะกดรูป –ะ จะเปลี่ยนเป็น ไม้หันอากาศ (-ั) ทันที เช่น
     จะ   à จัก จัด จั๊บ จัย จัง ฯลฯ
     ปะ   à ปัด ปัก ปั๋ง ปัย ปับ ฯลฯ
     กะ   à กัก กั้น กั๊ง กับ กัด ฯลฯ
     การอ่านสะกดคำและแจกลูก ให้อ่านออกเสียง ดังนี้
            จะ   อ่านว่า จอ – อะ - จะ
           วัน   อ่านว่า วอ – อะ – นอ - วัน
ตัก   อ่านว่า ตอ – อะ – กอ - ตัก
ปัด   อ่านว่า ปอ – อะ – ดอ - ปัด
จัย   อ่านว่า จอ – อะ – ยอ - จัย
กั้น   อ่านว่า กอ – อะ – นอ – กัน – ไม้โท - กั้น

     การอ่านสะกดคำและแจกลูกคำที่มี ห นำ
     คำอักษรนำ คือ คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว ร่วมอยู่ในสระตัวเดียวกัน ซึ่งพยัญชนะตัวแรกอาจเป็นอักษรกลาง (ก จ ด ต บ ป อ) หรือ อักษรสูง (ข ฉ ผ ฝ ศ ส ห) พยัญชนะตัวที่ 2 เป็น อักษรต่ำเดี่ยว (น ม ญ ว ร ล) เท่านั้น
     สำหรับในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้อ่านสะกดคำ และแจกลูกคำที่ ห เป็นอักษรนำ เช่น หวาด หยิบ หลุด หรอก หมอง หวั่น หน่าย ฯลฯ
      การอ่านสะกดคำและแจกลูก ให้อ่านออกเสียง ดังนี้
     หวาด อ่านว่า หอ – วอ – อา – ดอ - หวาด
     หวั่น อ่านว่า หอ – วอ – อะ – นอ – หวัน – ไม้เอก - หวั่น
     หยิบ อ่านว่า หอ – ยอ – อิ –บอ - หยิบ
     หน่าย อ่านว่า หอ – นอ – อา – ยอ – หนาย – ไม้เอก - หน่าย

     การอ่านออกเสียงคำที่ออกเสียง อะ
     คำที่อ่านออกเสียง อะ ในภาษาไทย มี 2 ชนิด คือ
1)   คำที่มีรูป (-ะ) หรือที่เรียกกันว่า วิสรรชนีย์” เช่น กระทะ กะทิ ตะหลิว ปะทะ กระดึง ประจำ ฯลฯ คำพวกนี้จะออกเสียง อะ เต็มเสียง

2)  คำที่ไม่มีรูป (-ะ) เช่น ขนุน สยาย ผยอง ฉลาด ตลก ตลาด ถนน ฯลฯ คำพวกนี้จะออกเสียง อะ เพียงครึ่งเสียงเท่านั้นDownload - เนื้อหา (PDF File)