วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Blog เพื่อนการศึกษา

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ (แนวข้อสอบปลายภาคเรียน)******คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ (แนวข้อสอบปลายภาคเรียน)***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ (แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน)***


***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ***

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 10 - Look at the picture

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 10 - Look at the picture


คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 9 - day / month

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 9 - day / month


คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 8 - in / on / under

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 8 - in / on / underคู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 7 - There is / There are

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 7 - There is / There areคู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 6 - a / an

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 6 - a / an
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 5 - body

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 5 - body


คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 4 - This / That

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 4 - This / Thatคู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 3 - Number

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 3 - Numberคู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 2 - เติมคำศัพท์

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 2 - เติมคำศัพท์

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 1 - จับคู่คำศัพท์

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาอังกฤษ - Exercise 1 - จับคู่คำศัพท์***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี***

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - แนวข้อสอบปลายภาค (30 ข้อ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - แนวข้อสอบปลายภาค (30 ข้อ)


คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี (แบบทดสอบ)


คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี

Download - เนื้อหา (PDF File)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี 

สรุปเนื้อหา1.   ข้อมูล
ข้อมูล หมายถึง ความจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ใด ๆ

1.1 วิธีรับรู้ข้อมูล
1)   การดม ได้ข้อมูลกลิ่น เช่น กลิ่นดอกไม้ กลิ่นอาหาร
2)  การดู ได้ข้อมูลภาพ และตัวอักษร เช่น ภาพ และข้อความบนหนังสือพิมพ์
3)  การฟัง ได้ข้อมูลเสียง เช่น เสียงเพลง เสียงวิทยุ เสียงนกร้อง
4)  การชิมรส ได้ข้อมูลรสชาติ เช่น รสหวาน รสเค็ม รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสขม
5)  การสัมผัส ได้ข้อมูลพื้นผิวที่สัมผัส เช่น ผิวเรียบ เป็นต้น

1.2 ตัวอย่างข้อมูลที่น่าสนใจ
1)   ข้อมูลตนเอง เช่น ชื่อ – สกุล จริง ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง
2)  ข้อมูลครอบครัว เช่น สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีข้อมูลแตกต่างกัน
3)  ข้อมูลคุณพ่อ คุณแม่ เช่น ชื่อ – สกุล สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
4)  ข้อมูลสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน เช่น โต๊ะ เตียง ตู้ วิทยุ โทรทัศน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละบ้านมีข้อมูลไม่เหมือนกัน
5)  ข้อมูลห้องเรียน เช่น ชื่อครูประจำชั้น จำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
6)  ข้อมูลโรงเรียน เช่น ชื่อโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน ชื่อครูใหญ่ หรือผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นต้น

1.3 แหล่งข้อมูล
   แหล่งข้อมูล หมายถึง ที่มาของข้อมูล หรือเป็นที่เกิดของข้อมูลที่เราสนใจ อาจเป็นบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือสื่อที่เราสามารถค้นหาข้อมูลได้
1)   แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล เช่น แม่ครัว มีความรู้เรื่องการทำอาหาร แพทย์มีความรู้เรื่องโรค ครู มีความรู้เรื่องการสอนเนื้อหาในบทเรียน ชาวนา มีความรู้เรื่องการทำนา เป็นต้น
2)  แหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่ เช่น วัด ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนา สวนสัตว์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น
3)  แหล่งข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หนังสือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

2.  เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อสนองความต้องการ และเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับความจริงของคน สัตว์ สิ่งของ ที่ได้รับการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้น

ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)   วิทยุ ใช้รับฟังข่าวสาร สาระความรู้ หรือฟังเพลงเพื่อความบันเทิง
2)  โทรทัศน์ ใช้รับข้อมูลข่าวสาร และรายการบันเทิงต่าง ๆ โดยฟังเสียงและดูภาพไปพร้อม ๆ กัน
3)  กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ใช้บันทึกข้อมูลที่เป็นภาพถ่าย โดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม สามารถแต่งภาพ หรือลบภาพที่ไม่ต้องการออกได้
4) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้พูดคุยหรือส่งข้อความ บางรุ่นเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้จำนวนมาก ถ่ายภาพ และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
5) คอมพิวเตอร์ ใช้จัดเก็บข้อมูล ดูหนัง ฟังเพลง และขณะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ สามารถส่งสดหมาย หรือพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันได้
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน (แบบทดสอบ)คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน

Download - เนื้อหา (PDF File)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน 

สรุปเนื้อหา1.   งานเกษตร
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกพืช
1)   บัวรดน้ำ ใช้รดน้ำพืช หรือต้นไม้
วิธีดูแล คว่ำให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
2)  ส้อมพรวน ใช้พรวนดินให้ร่วนซุย
วิธีดูแล ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง และทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิม
3)  ช้อนปลูก ใช้ขุดหลุมปลูกพืชต้นเล็ก ๆ
วิธีดูแล ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง และทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันสนิม
4)  เสียม ใช้ขุดหลุมปลูกพืชต้นใหญ่ ๆ และใช้พรวนดิน
วิธีดูแล ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง และทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันสนิม
5)  จอบ ใช้ขุดดิน ถากหญ้า และดายหญ้า
วิธีดูแล ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง และทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันสนิม
1.2 การปลูกและดูแลต้นไม้
1)   การปลูกต้นไม้ โดยใช้ช้อนปลุกขุดดินเป็นหลุมลึกพอประมาณ นำต้นกล้าวางลงในหลุม กลบดินรอบโคนต้นกล้าให้แน่นพอควร
2)  ควรรดน้ำเวลาเช้าและเย็นทุกวัน รดน้ำใช้ชุ่มชื้นพอประมาณ ถ้าพืชขาดน้ำจะไม่เติบโต และถ้าให้มากเกินไป จะทำให้รากเน่า
3)  การพรวนดิน ควรพรวนดินให้สม่ำเสมอ เพื่อให้ดินโปร่ง ช่วยให้รากพืชชอนไชหาอาหารและน้ำได้สะดวก
4)  การใส่ปุ๋ย เป็นการเพิ่มธาตุอาหารลงในดิน เพื่อช่วยเร่งให้พืชโตเร็ว และแข็งแรง
5)  การกำจัดวัชพืช วัชพืช คือ พืชที่เราไม่ต้องการ ซึ่งวัชพืชจะแย่งปุ๋ย และน้ำ ทำให้พืชที่เราปลูกโตช้า เราควรถน หรือขุดวัชพืชทิ้งอยู่เสมอ
6)  การกำจัดศัตรูพืช ศัตรูพืช คือ สัตว์ที่คอยกัดกินส่วนต่าง ๆ ของพืช ทำให้พืชเสียหาย เช่น หนอน เพลี้ย เราควรกำจัดโดยการเก็บไปปล่อยที่อื่น

2.  งานประดิษฐ์
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์
1)   ไม้บรรทัด ใช้วัดระยะ
วิธีดูแล เก็บใส่กล่องพลาสติก ไม่งอเล่น เพราะอาจทำให้หักได้
2)  ดินสอ และดินสอสี ใช้ขีดเส้น แรเงา ระบายสี
วิธีดูแล เก็บใส่กล่องใส่ดินสอให้เรียบร้อย
3)  กรรไกร ใช้ดัดผ้าและกระดาษ
วิธีดูแล เก็บใส่ซอง หรือเก็บใส่กล่อง หรือเก็บในลิ้นชัก
4)  มีดคัตเตอร์ ใช้ตัด หรือกรีดกระดาษ
วิธีดูแล เมื่อไม่ใช้ใช้เลื่อนใบมีดเก็บเข้าตัวมีด
5)  เข็มและด้าย ใช้เย็บผ้า หรือร้อยวัสดุ
วิธีดูแล ปักเข็มไว้ที่หมอน เข็ม หรือกล่องใส่เข็ม ส่วนด้าย ให้ม้วนเก็บที่หลอดด้าย
6)  ค้อน ใช้ตอกตะปู ถอนตะปู
วิธีดูแล เช็ดทำความสะอาด แล้วเก็บใส่กล่องเครื่องมือ
7)  ไขควง ใช้ขันสกรูยึดติดชิ้นงาน หรือคลายออก
วิธีดูแล เช็ดทำความสะอาด แล้วเก็บใส่กล่องเครื่องมือ
8)  กาว ใช้ทาวัสดุต่าง ๆ ให้ติดกัน
วิธีดูแล ปิดฝาให้สนิท เพื่อไม่ให้กาวแห้ง
2.2 วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์
  วัสดุ หมายถึง สิ่งที่ใช้ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ไม้ ใช้ทำโต๊ะ ตู้ เตียง โลหะใช้ทำช้อน ส้อมพลาสติก ใช้ทำขวดพลาสติก กระดาษใช้ทำสมุด หนังสือ ผ้าใช้ทำเสื้อ กางเกง เป็นต้น
  เศษวัสดุ หมายถึง สิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ ขวดน้ำ กระป๋อง เศษไม้ เป็นต้น
   เศษกระดาษ ที่ผู้ใหญ่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี เช่น หนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ และเศษกระดาษอื่น ๆ เด็ก ๆ สามารถนำกลับมาทำประโยชน์ได้อีก เช่น
1)   ใช้พับเป็นของเล่นสนุก ๆ
2)  กระดาที่มีหน้าว่าง ๆ ก็เอาไว้เขียนเล่น หรือวาดรูประบายสี
3)  ประดิษฐ์เป็นถุงกระดาษ หรือกล่องใส่ของ
4) ใช้ห่อสิ่งของ
5) ใช้ประดิษฐ์งานศิลปะDownload - เนื้อหา (PDF File)


คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง (แบบทดสอบ)
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง

Download - เนื้อหา (PDF File)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง สรุปเนื้อหา1.   ฝึกช่วยเหลือตนเอง
1.1 ขั้นตอนการอาบน้ำ
1)   ตักน้ำ หรือเปิดฝักบัวอาบน้ำให้ตัวเปียก
2)  ฟอกสบู่ให้ทั่วทั้งตัว
3)  ล้างน้ำสบู่ออกให้หมด
4)  ใช้ผ้าขนหนูเช็ดตัวให้แห้ง แล้วทาแป้ง

1.2 ขั้นตอนการแต่งชุดนักเรียน
1)   สวมชุดนั้นใน เด็กชายสวมกางเกงชั้นใน เด็กหญิงสวมกางเกงชั้นในและเสื้อชั้นใน
2)  สวมเสื้อ โดยใส่แขนทั้งสองข้าง ถ้าเป็นเสื้อมีกระดุม ให้จับชายเสื้อทั้งสองข้างให้เท่ากัน แล้วติดกระดุมจากเม็ดล่างขึ้นมาจนครบทุกเม็ด
3)  สวมกางเกง หรือกระโปรง โดยเด็กชายสวมกางเกง เก็บชายเสื้อเข้าในกางเกง ติดตะขอ รูดซิป แล้วคาดเข็มขัด เด็กหญิงสวมกระโปรง ติดตะขอ รูดซิบ
4)  สวมถุงเท้าและรอง โดยสวมถุงเท้า จัดส้นถุงเท้าให้ตรงกับส้นเท้าแล้วดึงให้เท่ากันก่อนแล้วจึงสวมรองเท้า ผูกเชือกให้แน่น รองเท้าที่มีสายคาด ต้องติดสายคาดให้เรียบร้อย
   
1.3 การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1)   ไม่ควรเช็ดมือหรือเช็ดปากกับเสื้อ ควรใช้ผ้า หรือกระดาษชำระเช็ดปาก
2)  ไม่ควรไปเล่นในบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้เสื้อผ้าและร้องเท้าเปื้อนได้ง่าย
3)  ไม่เล่นกระชากลากดึงเสื้อผ้า เพราะอาจทำให้เสื้อผ้าขาดได้
4)  ไม่ใช้ดินสอ ปากกา และสี ขีดเขียนหรือทาบนเสื้อผ้า
5)  ระมัดระวังอย่าให้อาหารหกเลอะเทอะเสื้อผ้าในขณะที่รับประทานอาหาร

1.4 การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1)   เสื้อผ้าที่ต้องรีด เช่น ชุดนักเรียน ชุดไปเที่ยว ควรใส่ไม้แขวนแล้วนำไปแขวนไว้ในตู้
2)  เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด เช่น เสื้อยืด ถุงเท้า ให้พับวางในตู้แยกประเภทให้เรียบร้อย
3)  เครื่องแต่งกายอื่น ๆ เช่น เข็มขัด ผ้าพันคอ โบผูกผม กิ๊บติดผม ให้เก็บใส่กล่อง แล้วเก็บใส่ลิ้นชักให้เรียบร้อย
4) รองเท้า จัดเรียงบนชั้นวางรองเท้าเป็นคู่ ๆ อย่างเป็นระเบียบ

2.  การจัดเก็บสิ่งของ
2.1 การจัดเก็บของเล่นของใช้
1)   หนังสือ ควรจัดวางโดยให้สันหนังสืออยู่ด้านนอก และวางประเภทหนังสือให้เป็นหมวดหมู่
2)  อุปกรณ์การเรียน ควรเก็บดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด กบเหลาดินสอไว้ในกล่องใส่ดินสอ หรือถุงเล็ก ๆ ควรเก็บกรรไกรใส่ปลอก แล้วเก็บใส่ในลิ้นชัก
3)  แปรงสีฟัน ควรเก็บใส่ที่ใส่แปรงสีฟัน แล้วเก็บเข้าที่เดิม
4)  ของเล่น ควรเก็บเข้าที่ และของเล่นที่ต้องเก็บใส่กล่อง ควรเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย

2.2 การจัดโต๊ะ ตู้ และชั้นวาว
1)   ควรเช็ดโต๊ะ ตู้ และชั้นวางรองเท้าให้สะอาดอยู่เป็นประจำ
2)  ควรเก็บสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ บนโต๊ะใส่กล่องรวมกันไว้
3)  วางสิ่งของในตู้ ควรวางบนชั้นวางให้เป็นระเบียบ และจัดสิ่งของประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน
4)  สิ่งของที่ต้องการแสดงโชว์ ควรวางให้เป็นระเบียบ และไม่วางสิ่งของแน่นจนเกินไป