ป.2
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ศิลป 
  • ดนตรี และนาฏศิลป์
  • สุขศึกษา และพลศึกษา
  • การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี** ข้อสอบ

1 ความคิดเห็น: