วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์***

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลย)


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 8 พลังงานรอบตัวเรา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 8 พลังงานรอบตัวเรา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7 แรงในธรรมชาติ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7 แรงในธรรมชาติ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 6 ของเล่นของใช้แสนรัก

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 6 ของเล่นของใช้แสนรัก


Download เป็น PDF File                     เฉลย
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ตัวเราน่าสนใจ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ตัวเราน่าสนใจ


Download เป็น PDF File                          เฉลยข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมรอบตัว

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมรอบตัวข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 เรียนรู้ธรรมชาติ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 เรียนรู้ธรรมชาติ


Download เป็น PDF File                      เฉลยข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สัตว์โลกผู้น่ารัก

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สัตว์โลกผู้น่ารักข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 โลกสวยด้วยพืช

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 โลกสวยด้วยพืช


Download เป็น PDF File                      เฉลย***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์***
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 การวัดความยาว
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5 การชั่ง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6 การตวง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 7 รูปเรขาคณิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 แบบรูปและความสัมพันธ์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9 การคูณ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 การหาร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11 เงิน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12 เวลา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ (เฉลย)ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12 เวลา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12 เวลา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11 เงิน

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11 เงิน


Download เป็น PDF File                       เฉลยข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 การหาร

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 การหาร


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9 การคูณ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9 การคูณ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 แบบรูปและความสัมพันธ์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 แบบรูปและความสัมพันธ์Download เป็น PDF File                      เฉลย