วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์***
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 การวัดความยาว
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5 การชั่ง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6 การตวง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 7 รูปเรขาคณิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 แบบรูปและความสัมพันธ์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9 การคูณ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 การหาร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11 เงิน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12 เวลา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ (เฉลย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น